Friday, February 25, 2011

Valimised ukse ees

Ajaleht Valgamaalane pakkus 2011.aasta jaanuarikuu lõpul oma lugejatele võimalust esitada küsimusi Valgamaal Riigikokku kandideerivatele isikutele, millisest võimalusest ühingu U-Pööre liige meelsasti kinni haaras (pikemalt: http://www.valgamaalane.ee/?id=386093).

Ajalehele edastati alljärgnevad küsimused:
1. Milline on Teie seisukoht Iraagi sõja ja Eesti Vabariigi osaluse suhtes selles sõjas, silmas pidades, et USA ründas Iraaki ilma ÜRO julgeolekunõukogu sanktsioonita, muutes rünnaku sel ajahetkel, nagu Kofi Anan (ÜRO tollane peasekretär) 16.09.2004 väljendus- ebaseaduslikuks ning tuumarelva, mille olemasolu oli ründe õigustuseks, okupeeritud riigist ei leitudki?

2. Mida arvate Palestiina Omavalitsuse püüdlustest iseseisva riigi poole ja kuidas hindate Eesti Vabariigi vaoshoitust olukorras, kus Palestiina Omavalitsuse esindusele on oma riigis saatkonna staatuse andnud Iirimaa (ja Prantsusmaa ja Hispaania)?

3. Kas Teie arvates on üksikisikule kehtestatud kautsjon Riigikogu valimistel kandideerimiseks mõistliku suurusega või piirab see liigselt isiku passiivset valimisõigust?

4. Milline on Teie hinne Eesti riigi praegu võimul oleva koalitsiooni tegudele/püüdlustele leevendada majanduskriisi mõju eesti elanikele skaalal 1-5 (5 -väga hea, 4- hea, 3- rahuldav, 2-halb, 1-väga halb)?

5. Kas Pakri saarele tuumajaama rajamise ettevalmistused on Teie arvates olnud kooskõlas arenenud kodanikuühiskonnaga demokraatlikule riigile omase avatuse printsiibiga (ei/ja)?

6. Kas Teie arvates on eetiline poliitilisel meeleavaldusel kasutada oma sõnumi edastamiseks elusaid loomi (ei/ja)?

7. Kui suur on Teie arvates minimaalne aga piisav sissetulek kalendrikuus 4-liikmelisele perele (ema, isa, 2 kooliskäivat last vanuses 12-18), et end ära majandada st. katta eluasemele (üür või eluasemelaen, elekter, küte, vesi, side), söögile, riietele, transpordile, haridusele tehtavad kulud ja kui suur on hetkel summa, millega peaks riigi arvates pere kalendrikuus toime tulema (palun abimaterjale mitte kasutada ja anda vastus nii nagu parasjagu meeles on)?

Meeldiva üllatusena leidsid ajalehe poolt kasutust neist tervelt viis, olgugi, et osaliselt lühendatuna. Kandidaatidelt ei küsitud küsimusi nr 1 ja nr 6. Oleks kindlasti olnud huvitav teada kandidaatide arvamust ka neis teemades, kuivõrd Riigikogu tulevase liikme arvamus nii võõrriigi okupeerimise kui ka loomakaitse osas oleksid aidanud siinkirjutaja arvates valijal paremini orienteeruda kandidaadi vaadetes.
Sellegipoolest, on tore, et ajaleht lugejate küsimusi arvestas ja vastused, mis küll mõneti ettearvatavad olid, osutusid kohati siiski põnevateks. Positiivseks siinkohal peab allakirjutanu kandidaadi oskust ise mõelda ja julgust otse öelda, seevastu mõnede kandidaatide mitte midagi ütlevad vastused panid kahtlema, kas kandideerimine siiski nende puhul see kõige õigem samm oli. Aga eks see olene ka millise mätta otsast asja vaadelda- mõnikord on oskus pikkade lausetega sisuliselt midagi öelda hädavajalik. Eelkõige diplomaatias. Ja, nagu mitmed meie kandidaadid arvavad, ja nagu vastusteski ilmneb, on väikeriigil vaja olla tihtilugu diplomaatiline ja oma sõnu valida.

Siinkohal väike kokkuvõte vastustest.
Vastasid 14 kandidaati.

Palestiina iseseisvuse küsimuses jäi domineerima demokraatiat toetav seisukoht, olgugi, et õige mitmed vastajad arvasid, et Eestil on endalgi probleeme, millega tegeleda. Vastati ka, et maailmapoliitikas kehtivad omad reeglid ja riikide vahelises suhtluses tuleb neist kinni pidada. Vaoshoituse osas jäädi napisõnalisemaks, vaid üks vastanutest lubas endale väite ümberlükkamist- märgiti ära koostööd Eesti riigi ja Palestiina vahel, erinevate institutsioonide ja organisatsioonide visiite, mida peeti panuseks konflikti lahendamisse.

Kautsjoni suurust Riigikokku kandideerimiseks pidas vastanutest neli selgelt liiga suureks. Ülejäänud kümme põhjendasid oma seisukohta sellega, et kautsjon distsiplineerib, hoiab eemal naljategijad ning põhjendati ka nõnda, et kui ikka otsustatakse kandideerida, siis küll selle raha ka leiab.

Koalitsioonile anti konkreetseid hindeid kümne vastaja poolt ja keskmiseks hindeks kujunes 3,5 ehk siis hea ja rahuldava vaheline hinnang.

Seitse kandidaati leidsid, et tuumajaam võiks Pakri saarele tulla. Mõned kandidaadid selgitasid, et vaid siis, kui on läbi viidud uuringud ja need on positiivsed, võiks jaam tulla. Viis vastanut olid selgelt eitaval seisukohal. Tuumajaama rajamise vajalikkust põhjendati vajadusega olla energia-alaselt sõltumatum.

4-liikmelise pere kuusissetulekuks arvati olevat piisavaks vahemik 500-2250 € ehk siis, leiti, et üks kahe täiskasvanu ja kahe kooliskäiva lapsega pere võiks hakkama saada alates 500 eurost kuus.

On kahju, et üksikkandidaate Valgamaal seekord ei olnudki. On kahju, et valimistel osalevate erakondade ring ei ole oluliselt muutunud. On positiivne, et erakondade nimekirjades on uusi inimesi ja seetõttu võimalus mingilgi määral muutusteks, mida Eesti vajab.

Valimistele ei tasu minna lihtsalt pimesi oma kodanikukohust täitma. Oma valiku tegemise aluseks võiks võtta eelnevalt läbiloetud ja kaalutud valimisplatvormid. Loomulikult ei saa uskuda kõike, mida lubatakse. Veelgi enam tuleks aga juba praegu Riigikogus istuvaid kandidaate uurida. Tuleks uurida, millega on nad silma jäänud, mida head riigi ja rahva hüvanguks korda saatnud. Tuleks meenutada, kas tegusid tehti ka kahe valimise vahelisel ajal aktiivselt või ärgati alles enne uusi valimisi.

Siinkohal kutsub ühing kõiki valimisõigusega kodanikke, kel vähegi valikut on, minema ja valimistel oma sõna ütlema.

No comments:

Post a Comment